Uspešna kandidatura na Javnem razpisu z operacijo FOTONAPETOSTNA ELEKTRARNA MSE MOBITEX 400

Naziv operacije
MOBITEX d.o.o. je z operacijo FOTONAPETOSTNA ELEKTRARNA MSE MOBITEX 400 uspešno kandidiral na Javnem razpisu JR SE OVE 2021.

Opis operacije
Operacija zajema izgradnjo nove fotonapetostne elektrarne z močjo 400 kW. Podjetje bo s fotonapetostno elektrarno prihranilo 244,28 CO2 [t/leto]. Nameščenih bo 908 fotonapetostnih monokristalnih modulov LONGI, tip 505 W, ki lahko dosega velik izkoristek (21,3 %). Vsak modul je sestavljen iz 132 celic.

Finančna podpora: 79.077,60 EUR.

Cilji operacije

Cilji so:

 • povečanje deleža porabe energije pridobljene iz obnovljivih virov,
 • zmanjšanje izpustov CO2,
 • varovanje okolja,
 • uvajanje obnovljivih virov energije,
 • zmanjševanje odvisnosti družbe od fosilnih goriv,
 • izboljšanje kakovosti zraka.

Rezultati operacije
Podjetje je uspešno izvedlo izgradnjo fotonapetostne elektrarne z močjo 400 kW. S tem je pridobilo
dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in prispevalo k zmanjšanju izpustov
CO2 za 244,28 CO2 [t/leto].

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada«


TRAJNOSTNI PROJEKT ZA RAZŠIRITEV ZMOGLJIVOSTI PODJETJA MOBITEX D.O.O.

Trajanje: 21.6.2023 – 18.10.2024
Vrednost projekta: 320.150,00 EUR
EU-financiranje: 160.000,00 EUR

Opis:

Projekt se financira iz sredstev načrta za okrevanje in odpornost.
 

C3K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje - Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest.

Podjetje bo v okviru operacije BIZI NOO 2023 investiralo v novo tehnološko opremo in moderniziralo proizvodni obrat, ki vključuje robotsko varilno celico, sistem za filtriranje zraka pri procesu varjenja, centralni sistem za pripravo emulzije za strojno obdelavo ter cevni razvod za pline s centralnim rezervoarjem za predgrevanje, rezanje in varjenje.

Namen:

Z izvedbo operacije bosta omogočeni funkcionalna nadgradnja proizvodnih procesov ter razširitev zmogljivosti obstoječe poslovne enote. Podjetje bo tako povečalo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje, zmanjšalo izpuste toplogrednih plinov in drugih onesnaževal ter dvignilo raven konkurenčnosti, produktivnosti in tehnološke opremljenosti.

Cilji:

Cilji projekta so:

 • namestitev sistema filtriranja zraka v procesu varjenja,
 • nakup in namestitev visokotehnološke opreme za obdelavo kovin, dovajanje plina in pripravo emulzije,
 • povečanje čistih prihodkov od prodaje, dobička in dodane vrednosti,
 • zmanjšanje porabe energije,
 • zmanjšanje porabe surovin/materiala,
 • vzpostavitev trajnostnega proizvodnega procesa s tehnologijo v okviru družbene odgovornosti,
 • skladnejši regionalni razvoj Pomurske regije.

Rezultati:

Tehnološko zahtevna investicija bo omogočila proizvodnjo izdelkov z višjo dodano vrednostjo, boljši izkoristek vhodnih surovin in posledično dvig produktivnosti podjetja. Hkrati bo investicija omogočila dvig dodane vrednosti na zaposlenega, rast prepoznavnosti podjetij na območju Pomurske regije, utrditev položaja podjetja v Sloveniji ter vstop na tuje trge.

noo.gov.si, evropskasredstva.si


VELIKA INVESTICIJA ZA ZELENI IN DIGITALNI PREHOD

Trajanje: 11/2022 – 10/2025
Vrednost projekta: 11.963.368,00 EUR
EU-financiranje: 5.678.396,53 EUR

Kratek opis:

Podjetje želi vzpostaviti dodatno proizvodno infrastrukturo in kupiti najsodobnejšo tehnološko opremo za obdelavo kovin. Tehnološko zahtevna investicija bo omogočila proizvodnjo izdelkov z višjo dodano vrednostjo, utrditev položaja podjetja v Sloveniji in realizacijo novih zaposlitev na območju slabše razvite Pomurske regije.

Investicijski projekt zajema:

 • nakup zemljišč z zgradbami za vzpostavitev dodatne proizvodne infrastrukture,
 • izgradnjo nove proizvodne hale, vključno z vso notranjo opremo,
 • ureditev pokritega skladišča za povečanje učinkovitosti skladiščnih površin,
 • nakup in namestitev visokotehnološke opreme za obdelavo kovin.

Namen:

Namen investicijskega projekta je omogočiti ustrezne infrastrukturne pogoje in bistveno spremeniti obstoječe
proizvodne procese
(nakup in izgradnja nove proizvodne infrastrukture in nakup nove visokotehnološke opreme) za proizvodnjo opreme v gradbeni industriji in industriji strojev za druge namene. Z nakupom nove sodobne opreme, podprte z digitalnimi komponentami, ki omogočajo funkcionalno nadgradnjo proizvodnih procesov, bo podjetje vplivalo na razvoj in doseganje zelene in digitalne Slovenije.

Načrtovani rezultati:

Aktivnosti projekta vključujejo integracijo novogradnje hale, ureditev pokritega skladišča in nakup sodobne
tehnološke opreme
, kar bo kot celota omogočilo bistveno hitrejše, avtomatizirane, digitalizirane in varne proizvodne procese. Prispevek investicije bo viden na podpodročjih prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja zraka, vode in tal. Hkrati bo investicija imela vpliv na podpodročja blažitve podnebnih sprememb. MOBITEX d.o.o. bo z investicijo pomembno prispeval tudi k digitalizaciji gospodarskega okolja v regiji in širše.

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost
https://www.gov.si/en/registries/projects/the-recovery-and-resilience-plan/

»Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru Javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji.«
 


RAZŠIRITEV PROIZVODNEGA OBRATA IN VZPOSTAVITEV PROIZVODNJE MODULARNEGA PODVOZJA PLATFORM ZA TRANSPORT TEŽKIH TOVOROV – MPPT v podjetju MOBITEX d.o.o.

MOBITEX d.o.o. je z operacijo RAZŠIRITEV PROIZVODNEGA OBRATA IN VZPOSTAVITEV PROIZVODNJE MODULARNEGA PODVOZJA PLATFORM ZA TRANSPORT TEŽKIH TOVOROV – MPPT uspešno kandidiral na Javnem razpisu za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022.

Opis operacije

Investicija obsega gradnjo nove proizvodne hale in nakup nove najsodobnejše tehnološke opreme za proizvodnjo novih izdelkov (robotska celica za varjenje s pozicionerjem, upogibni stroj, enonosilčni mostni žerjavi). Z novo tehnološko opremo bo podjetje MOBITEX d.o.o. serijsko izdelovalo nove izdelke – inovativno modularno podvozje platform za transport težkih tovorov – MPPT.

Namen operacije

Namen projekta razširitev zmogljivosti obstoječe poslovne enote.

Cilji operacije

Cilji so:

 • gradnja nove proizvodne hale,
 • vključitev in zagon nove proizvodnje z novo tehnološko opremo,
 • razširitev zmogljivosti poslovne enote,
 • dodatne zaposlitve strokovnega kadra,
 • omilitev posledic dodatne obremenitve za okolje.
 • povečanje prihodkov od prodaje in dobička,
 • rast podjetja (dodana vrednost na zaposlenega),
 • povečanje konkurenčnosti.

Rezultati operacije

Rezultat izvedene operacije bodo novi lastno razviti izdelki, diverzifikacija trgov, krepitev kadrov (5 novih delovnih mest), novi proizvodni prostori in najsodobnejša tehnološka oprema. S temi ukrepi bo zapolnjena tržna niša v kovinski industriji, podjetje bo pridobilo pomembne konkurenčne prednosti.

www.eu-skladi.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«


Ponovni zagon poslovanja po epidemiji COVID19 v podjetju MOBITEX d.o.o.

MOBITEX d.o.o. je z operacijo Ponovni zagon poslovanja po epidemiji COVID19 v podjetju MOBITEX d.o.o. uspešno kandidiral na Javnem razpisu za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19.

Opis operacije

Podjetje MOBITEX d.o.o. bo izvedlo nakup dodatne strojne proizvodne opreme - rezalnik za plazemsko rezanje. To bo podjetju omogočilo osvojitev novih tehnologij, na osnovi katerih bo lahko razvilo celotno novo paleto izdelkov in pridobivalo nove kupce.

Namen operacije

Namen projekta je omogočiti ponovni zagon podjetja in ohranitev obstoječih delovnih mest.

Cilji operacije

Cilji so ohranjanje zaposlitev v podjetju, ponoven zagon okoljsko varne proizvodnje ter uspešno dolgoročno poslovanje.

Rezultati operacije

Rezultat izvedene operacije bo diverzifikacija izdelkov, diverzifikacija trgov, krepitev kadrov in notranja optimizacija. S temi ukrepi bo okrepljena tudi agilnost poslovanja in okretnost na trgih.

www.eu-skladi.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«


Spodbude za razvojno raziskovalne projekte 2

Modularna diagnstična oprema za prediktivno vzdrževanje servomotorjev

V okviru projekta bomo razvili popolnoma novo metodologijo, nova orodja in gradnike za potrebe prediktivnega vzdrževanja in skrajševanja zastojev v proizvodnji.

Namen projekta z naslovom “Modularna diagnstična oprema za prediktivno vzdrževanje servomotorjev” je razvoj, izdelava in komercializacija popolnoma nove visokotehnološke opreme z visoko dodatno dodano vrednostjo, ki na trgu v takšni obliki še ne obstaja. Nova naprava bo omogočila hitrejšo identifikacijo napak in s tem skrašala zastoje delovanja strojev, kar bo prispevalo k boljši produktivnosti, stroškovni učinkovitosti in splošni učinkovitosti proizvodnih procesov v podjetjih.

Cillj projekta je razviti opremo, ki bo analizirala delovanje servomotorjev neposredno v obdelovalnem stroju in robotskih celicah z namenom hitrejšega identificiranja možnih napak servomotorjev v proizvodnji. Napredni algoritem strojnega učenja bo analiziral vstopne parametre, jih primerjal z obstoječo bazo napak, ter preko oblaka obveščal serviserja o možni napaki.

Trajanje projekta: 9.7.2020 – 31.8.2022
Skupna vrednost projekta: 520.267,45 EUR
Pričakovana vrednost sofinanciranja: 219.378,32 EUR
Vodilni partner projekta: Matris d.o.o.
Konzorcijska partnerja: Smart key d.o.o. in Mobitex d.o.o.


Uspešna kandidatura na Javnem razpisu z operacijo Digitalna transformacija podjetja Mobitex d.o.o.

 

Naziv operacije

MOBITEX d.o.o. je z operacijo Digitalna transformacija podjetja Mobitex d.o.o. uspešno kandidiral na Javnem razpisu P4D 2019 - 2023 - -Spodbude za digitalno transformacijo MSP.

 

Opis operacije

Operacija zajema celovito digitalno transformacijo podjetja na naslednjih področjih: Izkušnja kupca, Podatkovna strategije, Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, Razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, Razvoj digitalne kulture, Kibernetska varnost, Industrija 4.0.

 

Namen operacije

Podjetje je zaznalo svetovni trend digitalizacije v vseh sferah poslovanja in proizvodnje in se želi tudi samo digitalno transformirati.

 

Cilji operacije

Cilji so:

 • Digitalna transformacija podjetja na področjih:

  • Izkušnja kupca,

  • Podatkovna strategije,

  • Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,

  • Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,

  • Razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,

  • Razvoj digitalne kulture,

  • Kibernetska varnost,

  • Industrija 4.0.

 • Uvajanje energetsko in snovno učinkovitih procesov in proizvodov.

 • Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

Rezultati operacije

Podjetje je uspešno izvedlo digitalno transformacijo, optimiziralo poslovne in proizvodne procese, uvedlo višjo stopnjo brezpapirnega poslovanja in pričelo poslovati in komunicirati po digitalnih tržnih kanalih. V proizvodnjo je uvedlo funkcionalnosti Industrije 4.0. S tem je podjetje trend digitalne dimenzije/paradigme vključilo v svoje celostno delovanje.

 

www.eu-skladi.si

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«


Uspešna kandidatura na Javnem razpisu z operacijo Uvajanje nove proizvodnje lastno razvitih modulnih lesenih lepljenih nosilcev

 

Naziv operacije

MOBITEX d.o.o. je z operacijo Uvajanje nove proizvodnje lastno razvitih modulnih lesenih lepljenih nosilcev uspešno kandidiral na Javnem razpisu P4L 2019 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0.

 

Opis operacije

Investicija zajema nakup nove tehnološke opreme - novih strojev in realizacijo 2 dodatnih zaposlitev. Podjetje bo vzpostavilo novo linijo za proizvodnjo lesenih modulnih nosilcev in uvedlo proizvodnjo novih lesenih polproizvodov.

 

Namen operacije

Podjetje je zaznalo priložnost in tržno nišo na področju lepljenih lesenih nosilcev za nosilne konstrukcije. Namen projekta je diverzifikacija dejavnosti in uvedba proizvodnje lastno razvitih modulnih lesenih lepljenih nosilcev za stavbe in zahtevne konstrukcije velikih dimenzij.

 

Cilji operacije

Cilji so:

 • Uvajanje proizvodnje novih lastno razvitih izdelkov.

 • Povezovanje členov v gozdno - lesni verigi.

 • Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

 • Vračanje k naravnim materialom .

 • Ekološka osveščenost in učinkovita raba lesa, ponovna raba odpadnega materiala.

Rezultati operacije

Podjetje bo z novo investicijo razpolagalo z vso potrebno infrastrukturo in tehnološko opremo. Celotna investicija bo imela na poslovanje in razvoj podjetja izredne pozitivne učinke. Omogočila bo izboljšanje tržnega položaja in konkurenčno uveljavljanje na trgu ter prispevala k zmanjšanju izpustov nevarnih snovi, ponovni uporabi odpadnih surovin in k zmanjšanju porabi energije, surovin in materialov.

 

www.eu-skladi.si

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«


NAKUP VISOKOTEHNOLOŠKE LINIJE ZA DIVERZIFIKACIJO V PROGRAM STRUŽENIH IZDELKOV

Trajanje: 04/2022 – 09/2022
Vrednost projekta: 198.237,26 EUR
EU-financiranje: 196.000,00 EUR

Opis:
Podjetje bo okrepilo razvojno-tehnološke rešitve na področju struženja. V okviru operacije P4I 2022 bo investiralo v visokotehnološko avtomatizirano linijo za struženje, programsko opremo za konvertiranje kode, delovno postajo za digitalno integracijo proizvodnih procesov in destilator za topila.

Namen:
Z izvedbo operacije bo uvedena nova avtomatizirana in digitalizirana visokotehnološka linija, ki danes v podjetju še ne obstaja. Z nakupom tehnološke linije bo podjetje uvedlo proizvodnjo novih, lastno razvitih in inovativnih struženih proizvodov. Z nakupom destilatorja topil bo podjetje uvedlo tudi novo tehnologijo za ponovno rabo odpadnih topil, kar bo imelo izjemne pozitivne učinke na okolje.

Cilji:
Cilji projekta so:

 • uvajanje proizvodnje novih lastno razvitih izdelkov,
 • povezovanje členov v verigi kovinske industrije,
 • implementirano zmanjševanje vplivov na okolje ter snovna in energetska učinkovitost,
 • povečanje produktivnosti in konkurenčnosti.

Rezultati:
Izvedba zahtevne investicije bo nadgradila tehnično opremljenost podjetja. Operacija izkazuje svojo trajnostno naravnanost tudi na področju pozitivnih vplivov na okolje. Oprema in izdelek zmanjšujeta uporabo okolju škodljivih snovi zmanjšujeta izpuste škodljivih snovi v okolje, omogočata reciklažo oziroma uporabo odpadnih surovin ter omogočata zmanjšanje skupne letne porabe vode in njeno ponovno uporabo.


noo.gov.si, evropskasredstva.si

»Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost«

Spletna stran za boljše delovanje uporablja t.i. piškotke (več o tem). Ali se strinjate z namestitvijo piškotkov v vaš brskalnik?    

Strinjam se